کتابخانه محسن آباد آماده دریافت کتاب های اهدایی از طرف خیران کتاب است...

مسئول روابط عمومی شورای اسلامی روستای محسن آباد گفت: کتابخانه شهید رنجکش محسن آباد آماده دریافت کتاب های اهدایی از طرف اعضا و خیران کتاب بوده و در صورت تایید در همین کتابخانه مورد استفاده قرار خواهد ...