نیاز مبرم شهرستان برخوار به نوسازی، بازسازی و مقاوم سازی مدارس/ وجود ۴...

مدیر آموزش و پرورش برخوار پیرامون وضعیت فضاهای آموزشی و نیاز مبرم این شهرستان به نوسازی، بازسازی و مقاوم سازی مدارس اشاره کرده و با توجه به استقرار پایه دوازدهم بر امر ساختن و توسعه هنرستان ها تاکید ...