تذکر کتبی نماینده برخوار به وزیر راه برای اصلاح مسیر قطار سریع السیر ت...

نماینده برخوار در تذکر کتبی به وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر ضرورت فوری رسیدگی به اعتراض مردم شهرهای دولت آباد و دستگرد در خصوص مسیر قطار سریع السیر اصفهان، خواستار رسیدگی وزیر راه و شهرسازی شد. ...

درخواست اعضای شورای شهر دولت آباد از حاجی دلیگانی نماینده شهرستان...

اعضای شورای شهر دولت آباد از نماینده شهرستان درخواست کردند همچون قبل جهت احقاق حقوق مردم شهر دولت آباد در اصلاح مسیر قطار سریع السیر تهران - اصفهان و نیز اصلاح رینگ چهارم اصفهان و رفع تهدیدات و ایجاد...