انتخابات فرصتی است که مردم در تعیین سرنوشت خودشان نقش آفرینی می کنند...

تاجمیری گفت: انتخابات فرصتی است که هم نماد مردم سالاری دینی و هم حق و تکلیفی برای مردم است که در سرنوشت خودشان نقش آفرینی کنند و نفس انتخابات را گرامی بدارند و هم مسوولان و هم مردم، حرمت انتخابات را...