توسعه انضباط اجتماعی مهمترین وظیفه فرماندهی نیروی انتظامی برخوار است...

فرماندار برخوار گفت: فرمانده جدید یروی انتظامی؛ ضمن پیگیری نیازمندی های ساختاری و زیرساختی نیروی انتظامی در زمینه تقویت احساس امنیت شهروندان، رویکرد های پیشگیرانه و بازدارنده در حوزه جرائم و آسیب های...