بررسی مسائل مربوط به استقرار پایه دوازدهم در سومین جلسه توجیهی مدیران ...

سومین جلسه توجیهی مدیران مدارس متوسطه دوم آموزش و پرورش شهرستان با محوریت مسائل مربوط به استقرار پایه دوازدهم و تبادل نظر و ارائه راهكار به منظور رفع چالش های احتمالی، تجزیه و تحلیل نتایج مرحله اول ...

بازدید بانوان شاغل اداره کل ارشاد استان از اماکن تاریخی و کارگاههای صن...

بانوان کارمند اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان از نانوایی سنتی کمشچه، برج کبوتر شاپور آباد، کارگاه فرهنگ و تمدن منطقه صنعتی دولت آباد، کارگاه فیروزه کوبی روی مس، کارگاه خاتم کوبی روی مس، کا...