مسئولان برای برگزاری کلاس های سوادآموزی در شاپورآباد همراهی کنند...

مسئول روابط عمومی آموزش و پرورش برخوار گفت: در صورتی كه مسئولان و شورای شهر شاپورآباد فضای مناسبی را به منظور برگزاری کلاس های سوادآموزی در نظر بگیرند، اداره سوادآموزی شهرستان خدماتی نظیر آموزش افراد...