اجرای بیش از ۱۱ عنوان برنامه توسط اداره فرهنگ و ارشاد برخوار در دهه فج...

صابری در اعلام برنامه های اداره ارشاد به مناسبت دهه فجر در برخوار به اجرای بیش از 11 عنوان برنامه مانند اجرای جنگ شادی توسط انجمن هنرهای نمایشی شهرستان و برگزاری کتابت سوره فجر توسط انجمن خوشنویسان ...