بازدید بانوان شاغل اداره کل ارشاد استان از اماکن تاریخی و کارگاههای صن...

بانوان کارمند اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان از نانوایی سنتی کمشچه، برج کبوتر شاپور آباد، کارگاه فرهنگ و تمدن منطقه صنعتی دولت آباد، کارگاه فیروزه کوبی روی مس، کارگاه خاتم کوبی روی مس، کا...

پیگیری مسئولان برای پروژه آزادسازی جاده سین – دستگرد...

جلسه پیگیری آزادسازی جاده سین - دستگرد برگزار و مقرر شد بنیاد مسکن با همکاری اداره راه و شهرسازی شهرستان تا روز سه شنبه نسبت به تجهیز کارگاه اقدام کرده و در رابطه با آزاد سازی پروژه مذکور پیگیری های ...