eqtesad-iran-765x510

روایتی از اقتصاد ایران/ تراز تجاری مثبت!...

متنوع کردن محصولات تولید داخلی و تقویت و سرمایه گذاری بر روی فرصت های مزیت دار و ضریب دار اقتصادی داخل در سایه احیاء، حمایت و تقویت بخش خصوصی، بنگاهای تولیدی و اقتصادی غیر نفتی است که می تواند تراز ت...