قیام برای​ اقامه نماز

نماز ستون خیمه دین است. مورد تاکید امامان و ائمه و بزرگان حقیقی آئین است. هم طراز قرآن مبین است. در یک جمله، رکن رکین و معجزه بخش طریق القدس معرفت و حقیقت و یقین است. ...

سودی که می آید و برکتی که می رود

درآمد نامشروع دین و ایمان حرام خوار را زائل می کند، شخص حرام خور خیال می کند که از راه حرام درآمدی کسب کرد به مال خود اضافه کرده و منفعتی برده و حال آنکه منفعت از دست داده است....