نمی شود افرادی حقوق نجومی دریافت کنند و بعد به آنها تذکری داده شود و د...

کتابچی گفت: قوه قضائیه باید خیلی سریع به این موضوعات ورود پیدا کند و نتایج را هم به مردم گزارش بدهد، نباید فعالیت و غارت بیت المال در جامعه ما مانند پرونده سه هزار میلیارد و سایر موضوعات اقتصادی چند ...

حل مشکل ازدواج، اشتغال و مسکن جوانان، مستلزم اقدام عملی والدین و مسئول...

سرافراز گفت: به مسئولين کشور و والدين هم توصيه می کنیم که جوانها را دریابند و براي حلّ مشکلات آنها در عمل کاري انجام بدهند و مسئله ازدواج و اشتغال و مسکن که سه مشکل اصلي و عمده جوان هاست را در اولويت...