عامل بودن به قرآن، عاملی برای رفع مهجوریت قرآن است، حفظ و تلاوت کافی ن...

بانکی ضمن اشاره به اینکه مهجوریت قرآن با حفظ و تلاوت قرآن برطرف نمی شود، گفت: اگر سعی کنیم رفتار و گفتارمان منطبق بر قرآن و این کتاب مقدس در متن زندگیمان جاری و ساری شود قرآن از مهجوریت خارج می شود....