جالبترین اقدام نوجوانان مسجد صاحب الزمان عج (سرجوب) دولت آباد +فیلم...

گفتاری کوتاه از معرفی حضرت امیـرالمومنیـن، علـی (علیه السلام) به توریست های کشور های خارجی در میدان نقش جهان اصفهـان توسط نوجوانان هیئت، کانون و بسیج مسجد صاحب الزمان عج سرجوب دولت آباد...