اگر میزان حضور در انتخابات کمرنگ باشد دشمن جسورتر می شود+ تصاویر...

محمودآبادی با اشاره به موضوع انتخابات و تاکید بر لزوم حداکثری مردم در پای صندوق های رای، گفت: حضور حداکثری مردم یاس و نا امیدی دشمن را به همراه دارد و اگر میزان حضور کمرنگ باشد دشمن نسبت به ما جسورتر...