وقتی دنیا به جای ابزار، هدف شد، مردم امام حسین (ع) را هم می کشند...

استادحوزه و دانشگاه گفت: دنیا مانند ماری است که ظاهری زیبا دارد اما اگر از آن غافل شویم ممکن است انسان را نابود کند و شیطان دنیایی که یک ابزار است برای قرب به خدا و سکوی پرتاب انسان، را تبدیل به یک ...