آماده تامین اعتبار تجهیز سینما و کتابخانه های برخوار هستیم...

حسینی معاون حقوقی، امور مجلس و استان های وزارت فرهنگ و ارشاد با حضور در شهرستان برخوار، این قول را داد که اعتبار تجهیز سینما، مجموعه های فرهنگی و هنری و کتابخانه های شهرستان برخوار را تامین کند....