قطار برخوار روی ریل تهدیدات پیش بینی نشده...

«فرصت های که دیده نمی شود» عنوان سر مقاله یکی از شبکه های اجتماعی شهرستان برخوار است که نگارنده در این مقاله با گزاره های بدیهی به فرصت های قابل اتخاذ از قطار سریع السیر اشاره کرده و در تصدیق آن به ا...

انتظارات مردم برخوار را در رابطه با قطار سریع السیر پیگیری خواهد شد...

فرماندار شهرستان برخوار گفت: دیدگاه ها و انتظاراتی در سطح مسئولان و افکار عمومی شهرستان در زمینه نحوه و مسیر اجرای این پروژه وجود داشته است که از طریق نمایندگی دولت در شهرستان و همچنین نماینده شهرستا...