کسب عنوان برتر آموزشگاه ادیب حبیب آباد در مسابقات والیبال فرهنگیان شهر...

فینال مسابقات والیبال فرهنگیان شهرستان برگزار شد و در پایان آموزشگاه ادیب شهر حبیب آباد، اداره آموزش و پرورش شهرستان و آموزشگاه شهید مصطفی خمینی شهر سین به ترتیب مقام های اول تا سوم را به خود اختصاص ...