مسابقات هندبال آموزشگاه های شهرستان برگزار شد/ تصاویر...

در مسابقات هندبال آموزشگاه های شهرستان، در مقطع ابتدایی آموزشگاه باقر العلوم، آموزشگاه شهید فتاحی و آموزشگاه سوم خرداد و در مقطع متوسطه اول، آموزشگاه نوایی، آموزشگاه اندیشه و آموزشگاه خوارزمی به ترتی...