شناسایی و پلمپ واحد غیر مجاز آسیاب ادویه در منطقه صنعتی دولت آباد...

امروز واحد غیر مجاز واقع در منطقه صنعتی دولت آباد که بدون اخذ هرگونه مجوز بهداشتی و با بکارگیری کارگر افغانی به صورت مخفیانه و غیرقانونی در زمینه آسیاب و توزیع انواع ادویه فعالیت می کردند، شناسایی و ...

بررسی مشکلات معدن کاران برخوار در نشستی با حضور رئیس اداره صنعت و معدن...

در جلسه رئیس اداره صنعت و معدن شهرستان با معدن کاران، مقرر شد کلیه بهره برداران معادن در سطح منطقه نسبت به انعکاس مشکلات به منظور انجام پیگیری های لازم به اداره صنعت معدن و تجارت اقدام و کلیه بهره بر...