تخصیص قیر رایگان به شهرداری های برخوار/پیگیری اثربخش نماینده برخوار بر...

مسئول پیگیری و پیشرفت کارهای عمرانی دفتر نماینده برخوار گفت: با پیگیری های نماینده شهرستان، به همه شهرداری های شهرستان برخوار به منظور آسفالت معابر و ورودی های اصلی شهر ها مقدار قابل توجهی قیر رایگان...

کار اجرایی زمانبر است/ جلسات متعدد بی فایده، تعبیر درستی نیست...

عضو شورای شهر دولت آباد با بیان اینکه کارهای اجرایی زمانبر است و برنامه ریزی، فکر و آوردن آن ها در طرح تفصیلی و جامع نیازمند انجام کار زیاد است، خاطرنشان کرد: همه موارد مطرح شده از طرف شهروندان، دغدغ...