از امروز دیگر هیچ نقطه ای برای نظامیان تروریست آمریکایی در سطح منطقه ا...

گربه رقصانیِ اخیر آمریکا هیچ دستاوردی جز تسریع روند نابودی نیروهای آمریکایی در منطقه ندارد، از امروز دیگر هیچ نقطه ای برای نظامیان تروریست آمریکایی در سطح منطقه امن نیست. خدا را سپاس که دشمنان مارا ...

بیهوده‌اش مکوب که سرد است این حدید…!...

جناب آقای ترامپ تازگی ها در اقدامی کینه توزانه، بلندی های جولان واقع در جنوب غربی سوریه را به عنوان جزئی از خاک رژیم صهیونیستی تصویب کرد، اقدامی که مورد اعتراض مجامع مختلف جهانی و حتی شورای همیشه منف...