حقیقت زیارت اربعین و آداب آن

عمده آثار زیارت در دو مقام قابل توجه است؛ یکی در مقام اجتماعی که زیارت به خصوص زیارت اربعین نوعی یاری دین و بیعت با پیشوایان دینی و در مقام دوم زیارت از بهترین راهکارهای اصلاح نفس و خودسازی است....

عاشورا را درست بفهمیم!

نگاه ما باید به عاشورا نگاه سکولاریستی با برداشت های لیبرالی نباشد، نگاهی که در آن به زخم های تن امام می پردازد....

امام حسین (ع) نهیب زد یا مذاکره کرد؟

این که عده ای برای اغراض سیاسی و دشمن پذیر خود امام حسین (ع) را قربانی اهداف خود کنند؛ بزرگ ترین خیانت به نظام و به فرهنگ عاشورا است، این افراد برای این که بتوانند امتیاز دوباره به دشمن بدهند از هر ب...

فرهنگ شهرستان بهای جیب زیاده خواهان!

از منتخبین ملت اعم از نماینده انقلابی مجلس شورای اسلامی و شورای جوان و ان شاء الله ارزشی و انقلابی شهر دولت آباد تقاضا داریم به این معضل مهاجرت بی رویه به شهر دولت آباد که هویت شهر را هدف قرار داده ...

لزوم تدوین طرح راهبردی به منظور افزایش سطح زیرکشت انگور دولت آباد...

به طور کلی لزوم تدوین برنامه راهبردی به منظور توسعه این فرصت مغتنم برای افزایش کمی و کیفی سطح زیر کشت انگور در شهرستان برخوار (شهر دولت آباد) واضح و مبرهن است تا علاوه بر پاسخگویی مصرف داخلی شهرستان؛...