مالیات، یکی از عوامل تشدید رکود در منطقه صنعتی دولت آباد/ ۱۵% از کارخا...

شریعت زاده بالا بودن نرخ ارزش افزوده و مالیات، بالا بودن نرخ سود بانکی، افزایش قیمت حامل های انرژی، اشباع شدن بازار تقاضای کالا، تبدیل شدن کارگاه ها به انبار و کاهش صادرات و از دست دادن بازارهای خارج...