با فرزندان خود با زبان خوش سخن بگویید تا آرامش خانواده را احیا کنید+ ت...

امیدی استاد حوزه تاکید کرد: با فرزندان خود با زبان خوش سخن بگویید و نظر رافت و مهربانی داشته باشید همانگونه که پیامبر اکرم (ص) بوسیدن فرزند را سبب نزول رحمت الهی می دانند و یا حضرت علی علیه السلام که...

روش هایی عمـلی بـرای رسیـدن به آرامـش

یا از زندگی روزمره و فشارهای روانی که هر روز متحمل می شوید خسته شده اید؟ آیا می دانید برای رسیدن به آرامش درونی چه کار کنید؟ زندگی هر یک از ما انسان ها مملو از استرس ها، ترس ها و اضطراب هاست. گاه این...