جهانگیری موتورسوار شد

مدتی است که موتور سوارری و استفاده از این وسیله نقلیه در بین مسئولان دولتی رواج یافته و تبدیل به وسیله ای برای فرار از ترافیک و رسیدن به جلسات شده است. ...