IMG_8361_1

دار بی مهری ها بر گردن مسکن مهر زمان آباد/ عدم پیوست فرهنگی مهم ترین م...

نداشتن فضای سبز و وسایل بازی کودکان، نداشتن روشنایی معابر، آلودگی فراگیر محل به موریانه، عیوب فراوان ساختمانها و عدم رفع عیب آن، عدم راه اندازی آسانسورها پس از 9 ماه سکونت، نداشتن فضای ورزشی و... برخ...