جواب سربالای راه و شهرسازی استان به ساکنان مسکن مهر دولت آباد/ داد ساک...

پس از ماه ها پیگیری در خصوص ایرادات و تخلفات صورت گرفته در مسکن مهر دولت آباد، جوابیه ای از طرف مهندس طاهر مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان ارسال شده است، نامه ای که ساکنان مسک...

دار بی مهری ها بر گردن مسکن مهر زمان آباد/ عدم پیوست فرهنگی مهم ترین م...

نداشتن فضای سبز و وسایل بازی کودکان، نداشتن روشنایی معابر، آلودگی فراگیر محل به موریانه، عیوب فراوان ساختمانها و عدم رفع عیب آن، عدم راه اندازی آسانسورها پس از 9 ماه سکونت، نداشتن فضای ورزشی و... برخ...