بازدید کارشناسان آموزش و پرورش استان از وضعیت مدارس برخوار /تصاویر...

سرگروهای آموزشی استان و کارشناسان اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی با هدف تحقق برنامه عملیاتی اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان اصفهان، از برخی مدارس شهرستان برخوار بازدید کردند....