برخوار، مهد تعزیه کشور است/ لزوم احیای تعزیه قدیمی شهرستان توسط تعزیه ...

مؤمنی در دومین همایش تخصصی تعزیه خوانان شهرستان برخوار، از تعزیه خوانان شهرستان خواست که تعزیه ی قدیم برخوار را با خصوصیات معنوی، فنی و هنری آن احیا و حفظ کنند. از آنان خواست که تعزیه ی قدیم برخوار ...