فعالیت دولت در حوزه بهداشت و درمان بی نظیر بوده است/ احداث شهرک مواد غ...

کمالی با بیان اینکه اگر شهرک مواد غذایی در شهر سین استقرار پیدا کند، بستری بسیار مناسب برای صدور همه محصولات شهرستان به کل کشور فراهم می شود، در خصوص تولید ماست در برخوار نیز پیشنهاد داد: با توجه به ...