مسئولان فراموش نکنند که مسئول بهشت رفتن مردم هستند/ تصاویر...

کسی مخالف شادی مردم نیست ولی شادی در سایه عقلانیت و دین. هنگامی که می توان با ابزارهای هنری همچون تئاتر و سرود مردم را شاد کرد چرا به گناه و ابتذال رو بیاوریم؟! مسئولان فراموش نکنند که مسئول بهشت رفت...