اظهارت برخی دولتی‌ها فرافکنی است

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: اظهارات دولتی ها درباره مجلس و انتخابات آتی آن، فرافکنی است تا آنچه در قبال مردم کوتاهی شده از چشم ناظران کشور همچون مجلس دور بماند؛ این گونه اظهارات برای غبارآلود کردن...