حسن داوری Archives - چشم برخوار
تعامل یا تقابل با دنیا؟ ۲۹ مهر ۱۳۹۸
حسن داوری:

تعامل یا تقابل با دنیا؟

رئیس جمهور باید بدانند که ایشان ریاست قوه مجریه نظام اسلامی است که با قبول قید اسلامی و ساز و کارهای قانونی آن مسولیت پذیرفته اید و باید در چهارچوب قانون اساسی آن رفتار نمایید نه خارج از تفکر اسلامی.

علت عبور رهبری از جریان اصول گرایی و اصلاحات ومطالبه ایجاد جریان انقلابی ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
حسن داوری:

علت عبور رهبری از جریان اصول گرایی و اصلاحات ومطالبه ایجاد جریان انقلابی

حقیقت این است که درنظام اسلامی تشکلهای سیاسی رسالت سنگین هدایت سیاسی جامعه،کادر سازی مدیران اجرایی، ارائه برنامه های هدفمند توسعه وعدالت،ارائه برنامه های ایجابی سازنده وتقابلی با دشمن را برعهده دارند.