ایستگاه تقلیل فشار گاز (CGS) کمشچه و ۱۷ کیلومتر خط انتقال گاز در برخوا...

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: 17 کیلومتر خط انتقال گاز 16 اینچی و ایستگاه تقلیل فشار گاز ' سی جی اس ' 200 هزار متری کمشچه با هزینه ای بیش از 240 میلیارد تومان در ناحیه گازرسانی شهرستان برخوار ر...