شش پرسش مهم از شهردار دولت آباد

شهردار دولت آباد توضیحاتی در خصوص وضعیت فعلی پروژه هایی همچون پارکینگ شهرستان، سینما، کانیوگذاری معابر، وضعیت گردشگری شهرستان و شهر دولت آباد ارائه داد....