افسردگی جوانان ما ناشی از مشکلات اقتصادی و نابسامانی معیشتی است...

جوانان و جامعه اگر هم ناراحتی یا به قول شماها افسردگی هم دارند به خاطر بیکاری و ولنگاری اقتصادی و نابسامانی معیشتی است که حاصل تفکر تقی زاده صفتان غربزده و غرب گراست که برای انحراف افکار عمومی و سرگر...