سودی که می آید و برکتی که می رود

درآمد نامشروع دین و ایمان حرام خوار را زائل می کند، شخص حرام خور خیال می کند که از راه حرام درآمدی کسب کرد به مال خود اضافه کرده و منفعتی برده و حال آنکه منفعت از دست داده است....