وقتی گام‌های درست «رهبرانقلاب» منجر به تصحیح راهبرد اشتباه روسیه شد...

رهبر معظم انقلاب اسلامی با تحلیل ژرف از مخاطراتی که سقوط دولت سوریه در پی می‌آورد و نیز با ارزیابی دقیق از نتایج مقاومت مؤمنانه انقلابی در برابر استکبار و عوامل آن، حفظ تمامیت ارضی و دولتی که تضمین ک...

اینجا دولت آباد،کمی بدتر از سوریه

امروز اگر با بمب و خمپاره خانه های مردم سوریه را ویران می کنند وجود ماهواره در خانه های ما از بمب و خمپاره ویرانگر تر است. امروز اگر با گلوله سینه جوانان سوری را نشانه گرفته اند وجود شبکه های مجازی ف...