در عرصه جهاد کبیر حواری رهبر باشیم/ پاک زندگی کردن، نمودی از جهاد کبیر...

بوذرجمهری گفت: جنگ در سوریه و عراق و....، جهاد اصغر است و به فرموده رهبر معظم انقلاب، جهاد کبیر یعنی صبور بودن، پاک زندگی کردن و...؛ یک فرد انقلابی خسته نمی شود ممکن است شهید نشود اما حواری می شود ما...