آشنایی با صاحب رساله ذخیره العباد/ قابلیت تاسیس موزه ای از منزل و کتب ...

از آیت الله شیخ ابوالقاسم مدرس حدود 114 جلد کتاب قدیمی و بیش از هفتاد جلد کتاب خطی به جای مانده است که لازم است مسئولان شهرستان، خصوصا اداره ثبت و میراث فرهنگی منزل و کتب ایشان را به یک موزه تبدیل و ...