اجرای همزمان طرح امنیت اخلاقی – اجتماعی در شهرستان برخوار...

سرهنگ صادقی از اجرای طرح امنیت اخلاقی – اجتماعی در برخوار خبر داد و گفت: طرح های مذکور به صورت سراسری در کشور اجرا شده و این فرماندهی نیز با طرح ریزی عملیاتی، اقدامات مقایسه ای را در دستور کار خود دا...