فائزه ؛ دختری که به خاطرات پدر رجوع نمی‌کند/وقتی دختر آیت‌الله نمک می ...

معلوم نیست که فائزه هاشمی با استناد به کدام منطق و آمار گفته است که وضع زنان امروز در جامعه بدتر از قبل از انقلاب شده است؛ این در حالی است که امروزه تمامی دستگاه ها اذعان دارند که بیشتر دانشجویان دان...