با دعا و آیات قرآن، جادو را باطل کنید / آیه ای که اثر جادو را نابود می...

برای بطلان سحر و جادو دعا و آیات قرآن داریم و از خود جادو نباید جادو را باطل کنیم. جادو در صورتی به انسان اثر می کند که انسان نفسش ضعیف باشد، کسی که دارای نفس قوی است مانند پیغمبر (ص) و امام معصوم (ع...

سودی که می آید و برکتی که می رود

درآمد نامشروع دین و ایمان حرام خوار را زائل می کند، شخص حرام خور خیال می کند که از راه حرام درآمدی کسب کرد به مال خود اضافه کرده و منفعتی برده و حال آنکه منفعت از دست داده است....