ترویج مرگ بر آمریکا، بالاترین معروف در روز ۱۳آبان/هدف آمریکا، نابودی و...

محمودآبادی با تاکید بر اینکه آمریکا دشمن شیعه و سنی است و یکی از اهداف آن، از بین بردن این وحدت است، اضافه کرد: یکی از اهداف آمریکا، مخالفت با اسلام است اما به هیچ وجه نمی تواند مسلمانان را از بین بب...